Algemene Voorwaarden Cursussen EduStitch B.V.

1. Inschrijven cursus EduStitch B.V.
1.1 Inschrijven geschiedt schriftelijk via het digitale inschrijfformulier op www.edustitch.com of schriftelijk per email.
1.2 Degene die zich inschrijft voor een cursus gaat een overeenkomst aan met EduStitch B.V. welke in gaat op de dag dat de inschrijving is ontvangen (via webformulier of email).
1.3 Een inschrijving wordt door EduStitch B.V. bevestigd na het overmaken van de cursusprijs door de deelnemer. Deze bevestiging geldt als bewijs van inschrijving.
1.4 De overeenkomst eindigt na afloop van de cursusdag waarvoor de deelnemer zich heeft ingeschreven.
1.5 Over alle zaken die direct of indirect samenhangen met de overeenkomst kan de deelnemer uitsluitend schriftelijk (of per e-mail) met EduStitch B.V. corresponderen.

2 Vroegtijdig beëindigen overeenkomst / annuleren cursus
2.1 De overeenkomst kan alleen schriftelijk per post of per email vroegtijdig beëindigd worden.
2.2 Wordt de overeenkomst beëindigd in de periode tot en met drie weken voorafgaande aan de cursusdatum, dan is de deelnemer geen annuleringskosten verschuldigd.
2.3 Wordt de overeenkomst beëindigd in de periode tot uiterlijk een week voorafgaande aan de cursusdatum dan is de deelnemer 50% van de cursusprijs aan annuleringskosten verschuldigd (let op: 50% van de oorspronkelijke prijs en niet van de prijs die n.a.v. een kortingscode werd voldaan).
2.4 Wordt de overeenkomst beëindigd op de dag vóór de cursusdatum, op de dag van de cursusdatum of na afloop van de cursus (als deelnemer niet is verschenen) dan is de deelnemer 100% van de totale cursusprijs aan annuleringskosten verschuldigd.
2.5 In geval van een ernstige ziekte of ongeval kan een uitzondering worden gemaakt op het bovenstaande, na schriftelijke bewijsvoering door een daarvoor bevoegd persoon zoals een huisarts. Deze uitzondering geldt niet voor een zgn in-company training waarbij door opdrachtgever is gekozen voor een afgebakende groep deelnemers.
2.6 Kan een cursus om planningstechnische redenen vanuit EduStitch niet doorgaan dan is de deelnemer bevoegd de studieovereenkomst met EduStitch te beëindigen zonder annuleringskosten verschuldigd te zijn. Indien deelnemer dit wenst wordt betaald lesgeld door EduStitch B.V. geretourneerd zonder inhouding van kosten. In overleg kan ook worden besloten dat de inschrijving wordt doorgeschoven naar een andere cursusdatum. Eveneens zonder aanvullende kosten voor een der partijen.
2.7 De overeenkomst is van rechtswege ontbonden door het overlijden van een deelnemer. EduStitch B.V. restitueert het door de deelnemer betaalde lesgeld voor nog niet uitgevoerde cursussen.
2.8 Bij het vroegtijdig beëindigen van de overeenkomst door de deelnemer worden eventuele verstrekte en reeds in gebruik genomen producten (zoals een hechtset of e-learning) door EduStitch B.V. niet retour genomen noch gecrediteerd.

3 Betalingsvoorwaarden
3.1 Het cursusgeld en indien van toepassing de kosten van lesmaterialen worden per cursus gefactureerd.
3.2 Betalingen dienen door EduStitch B.V. te zijn ontvangen voor of op de aanvangsdatum van de cursus.
3.3. Kortingscodes kunnen slechts worden gebruikt tijdens het plaatsen van een bestelling en niet achteraf worden verrekend. Een kortingscode kan wel worden gebruikt bij een navolgende bestelling.
3.3 Als een invordering aan derden ter incasso moet worden overgedragen, zijn alle daarmee verbonden kosten, zowel in als buiten rechte, voor rekening van de betalingsplichtige.

4 Intellectuele eigendomsrechten
De intellectuele eigendomsrechten op door EduStitch B.V. samengestelde of ontwikkelde leermiddelen blijven van EduStitch B.V. Deze leermiddelen mogen uitsluitend gebruikt worden voor eigen studie. Niets daaruit mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt zonder schriftelijke toestemming van EduStitch B.V. Verkopen of afstaan aan derden is eveneens niet toegestaan.

5 Annulering cursus of wijziging datum en/of tijd door EduStitch B.V.
5.1 Deelnemers ontvangen vóór aanvang van de cursus informatie over locatie en tijdsplanning.
5.2 Als de belangstelling voor een cursus naar het oordeel van EduStitch B.V. te gering is (te weinig animo op de betreffende datum), is EduStitch B.V. gerechtigd de studieovereenkomst met de deelnemer te beëindigen zonder dat daarvoor door EduStitch B.V. enige vorm van (schade)vergoeding verschuldigd is.
5.3 Als in één of meer plaatsen het aantal deelnemers aan een cursus naar het oordeel van EduStitch B.V. te gering is, is EduStitch B.V. gerechtigd een of meer cursusplaatsen te laten vervallen en/of plaatsen samen te voegen. De deelnemer wordt zo mogelijk in de gelegenheid gesteld de cursus in een andere plaats te volgen. Indien de deelnemer van dit aanbod geen gebruik wil maken, kan hij/zij de deelname doorschuiven naar een andere datum en/of plaats. Deelnemer is bevoegd de studieovereenkomst met EduStitch te beëindigen indien geen nieuwe datum/plaats overeengekomen kan worden. In dit geval is deelnemer geen annuleringskosten verschuldigd; betaald lesgeld wordt door EduStitch B.V. geretourneerd zonder inhouding van kosten.
5.4 EduStitch B.V. is gerechtigd om redenen van planningtechnische aard incidenteel af te wijken van de geplande datum van een cursus alsmede om tijden tussentijds aan te passen.

6. Uitval van docent
6.1 Het kan voorkomen dat een docent als gevolg van ziekte of bijzondere omstandigheden verhinderd is. In dat geval draagt EduStitch B.V. indien mogelijk zorg voor een gelijkwaardige vervanging.
6.2 Als vervanging niet mogelijk is, dan zal EduStitch B.V. de deelnemers hiervan zo spoedig mogelijk in kennis stellen en een voorstel doen voor een alternatieve datum.
6.3 In geval van ziekte en/of verhindering van een docent heeft de deelnemer geen recht op (schade-) vergoeding, ook niet als EduStitch B.V. als gevolg van overmacht enig voordeel mocht hebben.
6.4 De deelnemer kan de overeenkomst met EduStitch B.V. niet kosteloos beëindigen als gevolg van ziekte of verhindering van de docent maar de cursus wel op een later moment inhalen.

7. Uitsluiting van aansprakelijkheid
EduStitch B.V. is nimmer aansprakelijk terzake van door de deelnemer geleden of te lijden schade bij het uitvoeren van deze overeenkomst van welke aard of oorzaak dan ook, behoudens ingeval van opzet of aan opzet grenzende nalatigheid van medewerkers van EduStitch B.V.

8. Privacy
Door deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden opgenomen in de database van EduStitch B.V. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor een verantwoorde bedrijfsvoering zoals het onderhouden van een cursusadministratie en het verstrekken van informatie over onze opleidingen en producten of daaraan gerelateerde informatie. EduStitch B.V. stelt deze gegevens nimmer ter beschikking aan derden.

9. Annuleren cursus door deelnemer
Bij schriftelijke annulering van aanmelding in de periode tot en met drie weken voorafgaande aan de cursusdatum is de deelnemer geen annuleringskosten verschuldigd. Wordt de overeenkomst beëindigd in de periode tot uiterlijk een week voorafgaande aan de cursusdatum dan is de deelnemer 50% van de cursusprijs aan annuleringskosten verschuldigd (let op: 50% van de oorspronkelijke prijs en niet van de prijs die n.a.v. een kortingscode werd voldaan). Wordt de overeenkomst beëindigd op de dag vóór de cursusdatum, op de dag van de cursusdatum of na afloop van de cursus (als deelnemer niet is verschenen) dan is de deelnemer 100% van de totale cursusprijs aan annuleringskosten verschuldigd. Zie ook artikelen 2 en 5.

 

Deze Algemene Voorwaarden Cursussen treden in werking op 18 juni 2021 en gelden voor alle inschrijvingen vanaf die datum.