Algemene voorwaarden EduStitch B.V.

EduStitch B.V., gevestigd te Prinsenbeek (4841 CT), aan de Vroente 5, hierna te noemen ‘EduStitch’, is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel met nummer 83115110.

Artikel 1 – Definities
1.1 Overeenkomst: hieronder wordt verstaan de afspraken die schriftelijk zijn overeengekomen inzake participatie van een organisatie of individu aan een door EduStitch georganiseerde activiteit of inzake afname van een door EduStitch te leveren product of dienst.
1.2 Organisatie: hieronder wordt verstaan bedrijf/stichting/vereniging die met EduStitch een overeenkomst heeft gesloten, werkzaamheden verricht, of aan wie EduStitch een offerte heeft uitgebracht als hierna beschreven.
1.3 Activiteit: hieronder wordt verstaan bijeenkomsten, seminars, cursussen en ander soortige na- en bijscholingen.
1.4 Deelnemer: degene die al dan niet tegen betaling aan een van de door EduStitch georganiseerde activiteiten deelneemt, danwel de afnemer van een door EduStitch aangeboden product of dienst.
1.5 Offerte: hieronder wordt verstaan de formele aanbieding die EduStitch doet ten aanzien van het organiseren van voornoemde activiteiten en/of het leveren van producten en/of diensten.

Artikel 2 – Geldigheid voorwaarden
2.1 Deze algemene voorwaarden regelen de rechtsverhoudingen tussen EduStitch enerzijds en organisatie en/of deelnemer anderzijds.
2.2 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover deze tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
2.3 De algemene voorwaarden van een participerende organisatie en/of deelnemer worden door EduStitch uitdrukkelijk van de hand gewezen en gelden niet.
2.4 Deze voorwaarden zijn op alle activiteiten, producten en diensten van EduStitch van toepassing.

Artikel 3 – Offerte en opdracht
3.1 De offertes van EduStitch zijn vrijblijvend en kunnen worden ingetrokken of gewijzigd, zolang niet schriftelijk de aanvaarding van de opdracht is bevestigd aan opdrachtgever.
3.2 Een samengestelde prijsopgave verplicht EduStitch niet tot het uitvoeren van een onderdeel van de offerte tegen de genoemde prijs. Voor een dergelijke aanpassing dient een nieuwe offerte te worden aanvaard. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten, producten en diensten van EduStitch.
3.3 EduStitch kan niet aan haar offerte worden gehouden indien de organisatie of deelnemer na toelichting redelijkerwijs kan aannemen dat de offerte of een deel van de offerte een verschrijving of vergissing bevat.
3.4 De in de offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW tenzij anders aangegeven.
3.5 Offertes zijn geldig tot de datum zoals vermeld.
3.6 Aanvaarding van de offerte dient schriftelijk te worden bevestigd aan EduStitch.

Artikel 4 – Copyright
4.1 Alle gemaakte materialen, werken (in welke vorm dan ook), grafische of andere ontwerpen, content en beeldmaterialen in welke vorm dan ook blijven het intellectuele eigendom van EduStitch, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 5 – Vrijwaring/Disclaimer
5.1 EduStitch heeft zich ten doel gesteld om ‘het eigen maken’ van de diverse hechttechnieken en kleine chirurgische verrichtingen over te brengen naar (beginnende) zorgprofessionals. EduStitch richt zich hierbij uitdrukkelijk op personen die wegens studie en/of beroep bevoegd zijn of worden om deze voorbehouden handelingen te verrichten. Heelkundige en verloskundige handelingen alsmede injecties en puncties, zijn opgenomen in de lijst met voorbehouden handelingen. Wanneer je derhalve conform de wet BIG niet bevoegd bent deze handelingen uit te voeren, wordt ten zeerste afgeraden het lesmateriaal van EduStitch te gebruiken. In alle situaties waarbij het geleerde in de praktijk wordt gebracht geldt dat dit op eigen risico geschiedt en EduStitch geen enkele verantwoordelijkheid draagt voor eventueel geleden schade aan jouzelf of anderen bij het in praktijk brengen van het geleerde.
5.2. Het door EduStitch aangeboden lesmateriaal is bedoeld als zodanig gebruikt te worden. Dat wil zeggen dat onze educatieve instrumenten en hechtmaterialen (zoals opgenomen in de hechtsets) niet op mensen en/of dieren dient te worden toegepast. Met uitzondering van de instrumenten die je treft op de bedrijfspagina van deze website, waar instrumenten en hechtmateriaal wordt aangeboden welke uitdrukkelijk wel op mensen en dier gebruikt mogen worden.
5.3 Voor eventueel geleden schade aan jezelf of anderen door het in de praktijk gebruiken van ons educatieve materiaal op mensen en/of dieren draagt EduStitch geen enkele verantwoordelijkheid.
5.4 De in ons lesmateriaal verstrekte informatie is en wordt door EduStitch met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan, daar deze gedeeltelijk afhankelijk is van onderzoek van derden.
5.5 EduStitch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het (onjuist) gebruiken van materialen van EduStitch en daaruit afgeleide schade. De organisatie of deelnemer vrijwaart EduStitch tegen aanspraken van derden voortvloeiende uit het gebruik van gegevens en voortvloeiende uit het toepassen van het geleerde in de praktijk.

Artikel 6 – Betaling – Facturering – Kortingscode – Verzending
6.1 Facturen voor particuliere deel-/afnemers worden in één termijn gefactureerd en dienen via deze website bij het afnemen van de bestelling danwel de inschrijving voor een cursus direct online betaald te worden. Hierna zal tot levering worden overgegaan binnen 5 werkdagen via PostNL. Per e-mail wordt een track & trace code verstrekt om de bestelling te kunnen volgen. De op de website getoonde bedragen zijn inclusief BTW en inclusief verzendkosten. Zoals ook op de factuur die direct na betaling per e-mail wordt verstrekt, getoond.
6.2 Kortingscodes/tegoedbonnen/couponcodes kunnen slechts worden gebruikt tijdens het plaatsen van een bestelling en nooit achteraf worden verrekend. Een kortingscode kan wel worden gebruikt bij een navolgende bestelling.
6.3 Organisaties welke zijn ingeschreven in de KvK kunnen bestellen op factuur en de kosten indien gewenst later per bankoverschrijving voldoen met een betalingstermijn van maximaal 30 dagen. De levering van EduStitch geschiedt conform afspraak.
6.4 Een uitzondering op artikel 6.3 geldt wanneer de offerte en/of de factuur het bedrag van € 2000,- exclusief btw overschrijdt. Dan geldt dat 30% van het totaalbedrag dient te zijn voldaan vóórdat EduStitch de gevraagde producten en/of de overeengekomen dienst(en) levert. De overige 70% dient uiterlijk binnen 30 dagen na levering van producten/diensten te worden voldaan.
6.5 Indien een organisatie of deelnemer in gebreke of verzuim is in de (tijdige) nakoming van de verplichtingen welke voortvloeien uit de overeenkomst die wordt aangegaan met EduStitch, wordt ons incassobureau ingeschakeld. Alle buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is en verhaald op organisatie of deelnemer. Eventueel gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op organisatie of deelnemer worden verhaald. Toegang tot een cursus zal worden ontzegd, eventuele licenties voor onze lesmaterialen worden ingetrokken en producten worden teruggevorderd totdat betaling heeft plaatsgevonden.

Artikel 7 – Geheimhouding en Privacy
7.1 EduStitch (en eventueel ingeschakelde derde(n)) verplichten zich tot strikte en onvoorwaardelijke geheimhouding van alles wat haar wordt toevertrouwd. Deze geheimhouding geldt eveneens voor alle informatie welke voor het tot stand komen van een overeenkomst door EduStitch wordt verkregen. Zie hiervoor ook onze Privacy Policy.

Artikel 8 – Annulering – Retouren
8.1 Producten die bij EduStitch worden aangeschaft kunnen zonder opgaaf van reden tot 14 dagen na het moment van ontvangst retour worden gestuurd waarna binnen 14 dagen restitutie plaatsvindt van het totale aankoopbedrag. Het product dient in de oorspronkelijke verpakking retour gestuurd te worden nadat hiervan per e-mail melding is gemaakt. Producten die beschadigd of niet compleet zijn komen niet voor volledige restitutie in aanmerking. Steriel verpakte artikelen welke geopend zijn komen niet voor restitutie in aanmerking.
8.2 De voorwaarden voor een annulering van een inschrijving voor een klassikale cursus door deelnemer of door EduStitch alsmede de voorwaarden die gelden bij de beëindiging van een overeenkomst, worden beschreven op deze aparte pagina.

Artikel 9 – Klachten
9.1 Klachten dienen ten allen tijde schriftelijk bij EduStitch te worden ingediend en wel binnen acht dagen na het ontstaan van de klacht in geval van een product danwel acht dagen na het volgen van een klassikale cursus. Indien gewenst kun je voorafgaand aan dit schriftelijke bericht telefonisch contact opnemen voor een mondelinge toelichting.
9.2 Gebreken van een deel van de geleverde opdracht geven niet het recht tot annulering van de gehele opdracht, dan wel de betaling van de factuur. Indien mogelijk dient de organisatie of deelnemer EduStitch in staat te stellen de schade te herstellen of te beperken. Bijvoorbeeld door middel van een nieuwe levering.

Artikel 10 – Toepasselijk recht
10.1 Op alle overeenkomsten van EduStitch is het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 11 – Geschillen
11.1 Alle geschillen over de overeenkomst of de uitvoering daarvan, waaronder de toepasselijkheid van deze voorwaarden, zullen bij uitsluiting door een bevoegde rechter in Nederland worden beslecht, ook indien opdrachtgever niet in Nederland is gevestigd.

d.d. 16 augustus 2012